Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Inge van den Broek Fotografie en jou, de klant.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Inge van den Broek Fotografie producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan jou levert.
 3. Jouw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 4. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. Je moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 5. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 6. Met ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden ook per e-mail bedoeld.

ARTIKEL 2. WAT SPREKEN INGE VAN DEN BROEK FOTOGRAFIE EN JIJ AF?

 1. Alle aanbiedingen van Inge van den Broek Fotografie zijn vrijblijvend en gelden 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De aanbieding is gebaseerd op de door jou verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Inge van den Broek Fotografie de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor jouw rekening.
 2. Inge van den Broek Fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
 3. De overeenkomst komt tot stand doordat je het aanbod schriftelijk aanvaardt of doordat Inge van den Broek Fotografie is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden op basis van het gedane aanbod. Ook als de aanbetaling is voldaan, wordt dit als totstandkoming van de overeenkomst gezien.
 4. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Inge van den Broek Fotografie dit doorberekenen aan jou.
 5. Je kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Inge van den Broek Fotografie gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

ARTIKEL 3. HOE WORDT ER GELEVERD?

 1. De afgesproken levertijd is geen fatale termijn maar slechts een geschatte levertijd.
 2. Digitale bestanden van portretsessies en zakelijke fotografie hebben een geschatte levertijd van vier weken.
 3. Digitale bestanden van bruiloften hebben een geschatte levertijd van zes weken.
 4. Bruidsalbums en andere fotoalbums worden ongeveer zes weken na goedkeuring van het ontwerp en betaling van het album geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
 5. Fotoprints worden binnen vier weken na bestelling geleverd.
 6. Inge van den Broek Fotografie maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan jou per e-mail gecommuniceerd.
 7. Levering gebeurt per gewone post.

ARTIKEL 4. WAT KUN JE VAN INGE VAN DEN BROEK FOTOGRAFIE VERWACHTEN?

 1. Inge van den Broek Fotografie zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, inzicht en vermogen, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt, uitvoeren. Inge van den Broek Fotografie zal jouw belangen naar beste kunnen behartigen.
 2. Inge van den Broek Fotografie levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk geen nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
 3. Inge van den Broek Fotografie zal in persoon voldoen aan de opdracht, tenzij sprake is van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Inge van den Broek Fotografie die het onmogelijk maken om zelf aan de overeenkomst te voldoen. Inge van den Broek Fotografie zal dan, voor zover mogelijk, voor een vervangende fotograaf zorgen. De afgesproken vergoeding blijft gelijk. Mocht er onverhoopt geen vervangende fotograaf beschikbaar zijn, dan zal Inge van den Broek Fotografie de opdracht annuleren en ontvang je de gedane aanbetaling terug. Je kunt geen aanspraak maken op enige vergoeding.
 4. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal Inge van den Broek Fotografie ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. Bij overschrijding van het tijdschema moet je Inge van den Broek Fotografie schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 14 dagen geven om alsnog na te komen.
 5. Inge van den Broek Fotografie zal al je gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Inge van den Broek Fotografie behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.

ARTIKEL 5. WAT ZIJN JOUW VERPLICHTINGEN?

 1. Je verplicht je ertoe de omstandigheden voor Inge van den Broek Fotografie tijdens de fotosessie en/of reportage zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder het instrueren van andere aanwezigen.
 2. Je moet al datgene doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 3. Je bent verplicht om de uitgevoerde werkzaamheden direct na uitvoering te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) schriftelijk aan Inge van den Broek Fotografie worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende werkzaamheden geacht te zijn uitgevoerd zonder gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Inge van den Broek Fotografie conform de overeenkomst heeft gehandeld.
 4. Het melden van een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 6. WAT GELDT ER ALS INGE VAN DEN BROEK FOTOGRAFIE EEN (BRUIDS)ALBUM MAAKT?

 1. (Trouw)albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Inge van den Broek Fotografie ontworpen, zonder inmenging op welk moment dan ook, door jou.
 2. Voor het ontwerpen van een (trouw)album worden, tenzij anders overeengekomen, ontwerpkosten in rekening gebracht. Verzendkosten niet zijn inbegrepen bij de ontwerpkosten.
 3. Inge van den Broek Fotografie begint met het ontwerpen van een album, nadat de ontwerpkosten zijn voldaan.
 4. Het ontwerp van een album zal binnen zes weken na levering van de foto’s, mits ontwerpkosten al voldaan zijn, aan u toegezonden worden.
 5. U mag binnen 14 dagen, zonder extra kosten, eenmaal foto’s binnen het ontwerp laten vervangen, tenzij anders overeengekomen.
 6. Tenzij anders overeengekomen wordt voor elke volgende wijziging, per spread, €20,- in rekening gebracht. Een spread zijn twee pagina’s.
 7. Inge van den Broek Fotografie laat (trouw)albums niet eerder drukken dan wanneer jij hebt aangegeven geen verdere veranderingen in de gekozen foto’s te wensen en nadat je de factuur met betrekking tot het (trouw)album hebt voldaan.

ARTIKEL 7. WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR DE DIENSTEN/PRODUCTEN VAN INGE VAN DEN BROEK FOTOGRAFIE?

 1. In het aanbod zijn de door jou te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Als er geen vergoeding nadrukkelijk is overeengekomen, gelden de vergoedingen zoals opgenomen op de website van Inge van den Broek Fotografie.
 3. Als aannemelijk is dat Inge van den Broek Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Inge van den Broek Fotografie dit aan jou doorberekenen.
 4. De uiteindelijke vergoeding is verschuldigd op de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden (ook als deze anders zijn dan vooraf overeengekomen), berekend op basis van de prijzen zoals ze op de website vermeld staan. Je aanvaardt dat de hoogte van de vergoeding kan worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang, ongeacht welke partij hiervoor aanleiding heeft gegeven.
 5. Alle door Inge van den Broek Fotografie genoemde bedragen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 8. HOE BETAALT JE VOOR DE DIENSTEN/PRODUCTEN VAN INGE VAN DEN BROEK FOTOGRAFIE?

 1. Inge van den Broek Fotografie verstuurt rechtstreeks een (elektronische) factuur aan jou, deze moet je binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen.
 2. De factuur met betrekking tot de aanbetaling moet voorafgaand aan de aanvang van de opdracht voldaan zijn. Als de betaling uitblijft, is het Inge van den Broek Fotografie toegestaan om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De aanbetaling dient tevens ter definitieve reservering van de datum en vergoeding van de kosten en werkzaamheden in aanloop naar de opdracht op de afgesproken datum. Indien de opdracht door een oorzaak aan jouw zijde ontstaan niet door kan gaan, kun je geen aanspraak maken op restitutie van de aanbetaling.
 4. Wanneer je niet betaalt binnen de afgesproken termijn, verkeer je in verzuim nadat je door Inge van den Broek Fotografie bent gewezen op de te late betaling en je nogmaals een termijn van 14 dagen hebt gekregen om te betalen. Heb je dan nog niet betaald, dan ben je wettelijke rente verschuldigd en mag Inge van den Broek Fotografie de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 5. Inge van den Broek Fotografie heeft het recht om zekerheid van je te vorderen voor het nakomen van jouw (betalings-)verplichtingen. Ook is Inge van den Broek Fotografie bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat je financiële positie of
  je betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
 6. Heb je een bezwaar tegen de factuur? Dan moet je dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Inge van den Broek Fotografie laten weten. Doe je dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten je betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 9. WANNEER EN HOE EINDIGT DE OVEREENKOMST?

 1. Wanneer je nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Inge van den Broek Fotografie haar verplichtingen uitstellen totdat je aan al je (betalings)verplichtingen hebt voldaan.
 2. Wanneer je niet aanwezig bent op het moment waarop is afgesproken om de fotoshoot te doen, mag Inge van den Broek Fotografie de overeenkomst ontbinden.
 3. Je moet alle gegevens, die Inge van den Broek Fotografie nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan Inge van den Broek Fotografie overhandigen. Doe je dit niet, dan mag Inge van den Broek Fotografie de overeenkomst opschorten of ontbinden.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst, moet je de kosten vergoeden die door Inge van den Broek Fotografie al gemaakt zijn vergoeden. Inge van den Broek Fotografie brengt in ieder geval de aanbetaling of de ontwerpkosten in rekening.
 5. Als je besluit geen gebruik te maken van de in het kader van de overeenkomst gemaakte of te maken producten of de uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden, dan ben je toch verplicht om de volledige overeengekomen vergoeding aan Inge van den Broek Fotografie te voldoen. Je hebt geen recht op korting of restitutie.
 6. Mocht de reportage onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de fotoreportage telefonisch en/of per email geannuleerd te worden. Annuleringen per sms-bericht, Whatsapp of andere soorten tekstberichten hebben geen geldigheid.

a. Bij annulering minder dan zeven dagen voor de fotoreportage of trouwdatum moet je het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Inge van den Broek Fotografie betalen, wegens gederfde inkomsten.

b. Bij annulering vanaf het moment van boeken tot zeven dagen voor aanvang van de overeengekomen datum van de fotoreportage of trouwdatum, wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht wegens gederfde inkomsten, met een minimum van € 200,-.

ARTIKEL 10. WANNEER IS ER SPRAKE VAN OVERMACHT EN WELKE GEVOLGEN HEEFT DIT?

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Inge van den Broek Fotografie niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen/producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Inge van den Broek Fotografie is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Inge van den Broek Fotografie.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving, tijdelijke arbeidsongeschiktheid van Inge van den Broek Fotografie (hieronder ook te verstaan een gebeurtenis in de privésfeer van Inge van den Broek Fotografie) en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Inge van den Broek Fotografie.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Inge van den Broek Fotografie de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan jou hoeft te betalen. Het is Inge van den Broek Fotografie toegestaan om een derde in te schakelen om de opdracht alsnog uit te voeren (zie ook artikel 4 lid 3).
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag je de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Inge van den Broek Fotografie is aan jou geen schadevergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Je mag het werk van Inge van den Broek Fotografie niet openbaar maken of verveelvoudigen buiten huiselijke kring, tenzij Inge van den Broek Fotografie hiervoor schriftelijke toestemming aan jou geeft. Inge van den Broek Fotografie heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van Inge van den Broek Fotografie en/of haar licentiegevers. Je mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.
 3. Inge van den Broek Fotografie mag de in jouw opdracht gerealiseerde werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder de website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 4. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen een licentie voor de publicatie van de foto’s op social media en persoonlijke websites, mits onder naamsvermelding van Inge van den Broek Fotografie.
 5. Je bent niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden, noch jouw eigen licentie over te dragen.
 6. Je moet schriftelijk toestemming vragen aan Inge van den Broek Fotografie voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 7. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inge van den Broek Fotografie.
 8. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Inge van den Broek Fotografie, rekent Inge van den Broek Fotografie driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 9. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Inge van den Broek Fotografie.

ARTIKEL 12. VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN PERSOONSGEGEVENS

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2. Wanneer Inge van den Broek Fotografie als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) optreedt gelden de volgendebepalingen:

a. Inge van den Broek Fotografie is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Inge van den Broek Fotografie noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.
b. Wanneer Inge van den Broek Fotografie persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
c. Inge van den Broek Fotografie gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
d. Inge van den Broek Fotografie treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

3. Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via e-mailadres/contactgegevens. Inge van den Broek Fotografie zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.

ARTIKEL 13. WIE IS WAARVOOR AANSPRAKELIJK?

 1. Inge van den Broek Fotografie verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Inge van den Broek Fotografie kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 2. Inge van den Broek Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of opschorting of er bijvoorbeeld sprake is van een defecte geheugenkaart of ander niet functionerend materiaal. Inge van den Broek Fotografie is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Ondanks de ervaring van Inge van den Broek Fotografie en het feit dat Inge van den Broek Fotografie zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan Inge van den Broek Fotografie gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten
  etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Inge van den Broek Fotografie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.
 4. Inge van den Broek Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Inge van den Broek Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mochten er in het geheel geen foto’s beschikbaar zijn dan ben je geen kosten aan Inge van den Broek Fotografie verschuldigd.
 5. Inge van den Broek Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Inge van den Broek Fotografie geleverd zijn.
 6. Als Inge van den Broek Fotografie toch aansprakelijk is, dan is zij slechts aansprakelijk tot maximaal de hoogte van de overeengekomen vergoeding.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Inge van den Broek Fotografie vervalt wanneer je niet binnen één jaar na levering producten of diensten een beroep doet op de tekortkoming.

ARTIKEL 14. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Inge van den Broek Fotografie kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Inge van den Broek Fotografie kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

ARTIKEL 15. KLACHTEN EN GESCHILLEN

 1. Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als je ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee dagen nadat je kennis hebt genomen van de klacht, aan Inge van den Broek Fotografie worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet je je wenden tot de bevoegde rechter OostBrabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Scroll naar boven